میدان اپرا

نویسنده: ،
مقاله نشریه: بخارا »   (پياپي 14)، مرداد و آبان 1379  شماره1

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

اپرا

نویسنده: كیوان میرهادی ،
مقاله نشریه: گلستانه » خرداد 1381  شماره40

اپرا

نویسنده: گیل هولست ،
مقاله نشریه: گزارش موسیقی » شهريور و مهر 1394 شماره76

اپرا

نویسنده: مهدی فروغ ،
مقاله نشریه: موسیقی » سال 1340 - شماره 56

اپرا

مقاله نشریه: موسیقی » سال 1337 - شماره 30

شبح اپرا

مقاله نشریه: صنعت سینما » اسفند 1383  شماره32

اپرا پكن

مقاله نشریه: هنر موسیقی » آبان 1380  شماره31

پیدایش اپرا

مقاله نشریه: سینما و ادبیات » فروردين 1395 شماره51

خواننده اپرا

نویسنده: محمد بهارلو ،
مقاله نشریه: نگاه نو » پاييز 1393  شماره103

تاریخچه اپرا

مقاله نشریه: مقام موسیقایی » شهريور 1384  شماره25
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات