اعتبار پیش بینی امتحان جامع علوم پایه در موفقیت تحصیلی دانشجویان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی بیرجند

مقاله نشریه: آموزش در علوم پزشكی »   (پياپي 62)، اسفند 1392  شماره12
چکیده:
مقدمه: دروس علوم پايه در دانشجويان پزشكي در فهم دروس باليني و ارزيابي وضعيت تحصيلي در مقاطع بعدي تحصيلي از اهميت ويژه اي برخوردار است. هدف از اين مطالعه بررسي اعتبار پيش بيني امتحان جامع علوم پايه در موفقيت تحصيلي دانشجويان پزشكي در مقاطع بالاتر بود.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي مقطعي دانشجويان پزشكي دانشكده پزشكي بيرجند در چهار ورودي 1381 تا 1384 به صورت سرشماري انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به145 دانشجو شامل نمرات امتحان جامع علوم پايه و پيش كارورزي، معدل دوره باليني و معدل كل دانشجويان از پرونده آنان استخراج شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي t test، آناليز واريانس و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: ميانگين نمره علوم پايه و نمره پيش كارورزي در دانشجويان به ترتيب 27/19±86/128 و 82/18±54/118 و ميانگين معدل باليني و معدل كل دانشجويان به ترتيب 96/0±09/17 و 04/1±77/16 بود. اختلاف ميانگين نمرات علوم پايه و پيش كارورزي در دو جنس از نظر آماري معنادار نبود. ضريب همبستگي پيرسون بين نمره علوم پايه با معدل باليني و نمره پيش كارورزي و معدل كل دوره پزشكي به ترتيب 56/0و 55/0 و 68/0محاسبه شد.
نتيجه گيري: همبستگي متوسط تا بالاي بين نمره امتحان جامع علوم پايه با نمرات مقاطع بالاتر در دوره پزشكي مشخص مي كند كه مي توان از آزمون علوم پايه به عنوان ابزار معتبري براي شناسايي دانشجويان در معرض عدم موفقيت تحصيلي در دوره هاي بعدي تحصيل استفاده كرد.

کليدواژگان: امتحان جامع علوم پايه، موفقيت تحصيلي، اعتبار پيش بيني، دانشجوي پزشكي
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 3 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

اعتبار پيش بيني امتحان جامع علوم پايه در موفقيت تحصيلي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

مقاله نشریه: آموزش در علوم پزشكي » (پياپي 62)، اسفند 1392  شماره12
کلیدواژه: دانشجوي پزشكي ، موفقيت تحصيلي ، امتحان جامع علوم پايه ، اعتبار پيش بيني

اعتبار پیش‌بینی امتحان جامع علوم‌پایه در موفقیت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مقاله نشریه: مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی » 12-(1392)
کلیدواژه: امتحان جامع علوم‌پایه ، موفقیت تحصیلی ، اعتبار پیش‌بینی ، دانشجوی پزشکی ، Comprehensive basic science examination ، academic performance ، predictive validity ، medical student.

اعتبار پیش‌بینی امتحان جامع علوم‌پایه در موفقیت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نویسندگان: ، ،
مقاله نشریه:  مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی » دوره:13 - شماره:12
کلیدواژه: امتحان جامع علوم‌پایه ، موفقیت تحصیلی ، اعتبار پیش‌بینی ، دانشجوی پزشکی

بررسی روند تحصیلی دانشجویان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی بیرجند در مقطع علوم پایه

مقاله نشریه: گام های توسعه در آموزش پزشكی »   (پياپي 10)، پاييز و زمستان 1387  شماره2

پیش بینی خودكارآمدی تحصیلی از طریق سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی

نویسنده: علی اكبر عجم* ،
مقاله نشریه: راهبردهای آموزش در علوم پزشكی » شماره2
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات