مقاله نشریه
طراحی درمان تركیبی خانواده محور مبتنی بر مدل تحول یكپارچه ی انسان و مقایسه ی اثر بخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر كاركرد تحولی خانواده و تحول هیجانی-كاركردی كودكان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (انگلیسی)

نشریه اصول بهداشت روانی » Mar-Apr 2015  شماره65
چکیده:
مقدمه: اختلال طيف اوتيسم از ناتواني هاي عمده ي دوران كودكي است كه زمينه ساز فشارهاي رواني بسياري براي كودك و خانواده مي باشد. با توجه به تاثير نامطلوب بسياري كه اين اختلال بر سيستم خانواده دارد، دراين پژوهش سعي شده است تا بر مبناي مدل تحول يكپارچه ي انسان كه رويكرد نويني در درمان اين اختلال است، درماني خانواده-محور طراحي شود، در اين درمان به منظور تقويت توانمندي هاي كودك، كاركرد خانواده به عنوان يك واحد كلي، هدف قرار مي گيرد و اثربخشي آن در تركيب با بازي­درماني فلورتايم، بررسي مي شود.
روش­ كار: اين مطالعه در چهارچوب يك طرح تك آزمودني در طول 5 ماه روي 12 كودك 8-3 ساله ي مبتلا به اختلال طيف اوتيسم و خانواده هاي آن ها اجرا و اطلاعات در سه مرحله ي پيش­آزمون، پس­آزمون و پي­گيري جمع آوري شد. براي بررسي اثربخشي درمان از ابزار محقق ساخته ي كاركرد تحولي خانواده، پرسش­نامه ي سنجش هيجاني–كاركردي و پرسش­نامه ي تحول هيجاني– كاركردي استفاده شد.
يافته­ ها: درصد بهبودي كاركرد تحولي خانواده در گروه درمان تركيبي خانواده­محور به ويژه در حوزه هاي صميميت، جذب شدن، انضباط و تحول هيجاني-كاركردي كودكان نيز در سطوح خودتنظيمي، دلبستگي و مبادله ي دوسويه از 50 درصد بيشتر و ميزان بهبودي از نظر باليني معني­دار بود. اندازه اثر درمان تركيبي نيز بالاتراز 0/80 برآورد شد.
نتيجه­ گيري: بنا بر نتايج درمان تركيبي خانواده­محور مي تواند اثربخشي بازي درماني فلورتايم را افزايش دهد و به عنوان يك رويكرد درماني اثربخش در درمان اين اختلال استفاده شود.


کليدواژگان: اوتيسم، بازي درماني، خانواده ، كاركرد، هيجان
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

طراحی سنجش و درمان ترکیبی خانواده - محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و اثربخشی آن بر نیمرخ عصب– روانشناختی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1393 - [دکترای تخصصی]

بررسی اثر بخشی بازی درمانی (فلورتایم) مبتنی بر طبیعت بر ارتقای تحول هیجانی کارکردی و کاهش نشانگان کودک طیف اوتیسم (یک مطالعه تک آزمودنی)

استاد راهنما: سید امیر امین یزدی ، استاد مشاور: حسین کارشکی ، دانشجو: زینب ضرابی مقدم ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات