مدل طبقه بندی شایستگی مرتع برای چرای گوسفند در مناطق البرز مركزی ، اردستان و زاگرس ایران

مقاله نشریه: علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاك »   (پياپي 35)، بهار 1385  شماره1
چکیده:
شايستگي مرتع و از طرفي قابليت چرايي مرتع از موارد مهم در امر آناليز و ارزيابي مراتع بوده و شناخت عوامل موثر بر آن، خود از اهميت زيادي برخوردار است. از آنجايي که تقريبا همه اجزاي اکوسيستم مرتعي روي تعيين شايستگي مرتع تاثير مي گذارند، بنابراين از بين عوامل فيزيکي و پوشش گياهي سه عامل توليد علوفه، منابع آب و حساسيت به فرسايش انتخاب شد. هدف از پژوهش حاضر بررسي تناسب مراتع لار، دشت بکان، سياهرود و اردستان و ارايه مدلي براي چراي گوسفند مي باشد. اين تحقيق در 4 منطقه به ترتيب 2 منطقه سياهرود و لار در رشته کوه هاي البرز، اردستان در منطقه مرکزي و دشت بکان در منطقه زاگرس انجام گرفت. نتايج پژوهش حاضر نشان داد که در مناطق مورد مطالعه از بين عوامل فيزيکي شيب، دوري از منابع آب و فرسايش بيشتر از عوامل گياهي در تعيين قابليت چرايي نقش داشتند. به طور کلي در منطقه سياهرود، فراواني گياهان سمي، شيب تند، موقتي بودن منابع آب سازندهاي حساس به فرسايش عوامل محدود کننده بودند. شيب زياد، حساسيت سنگ و خاک به فرسايش و نحوه بهره برداري از اراضي در منطقه لار قابليت آن را کاهش مي داد. در منطقه اردستان توليد کم، وجود گياهان مهاجم، دوري از منابع آب، نحوه بهره برداري از اراضي و فرسايش هاي فعلي باعث کاهش شايستگي آن مي شوند. در منطقه دشت بکان شيب، نحوه پراکنش منابع آب و عدم وجود منابع دايمي آب، ايجاد محدوديت مي کنند. به طور کلي هر نوع بهره برداري از زمين نيازمندي هاي مشخص و هر واحد اراضي کيفيت معيني دارد و در خصوص بهره برداري از مراتع براي چراي گوسفند، رعايت ظرفيت چرا، توجه به آمادگي مرتع و به کاربردن برنامه هاي اصلاحي در مراتع مورد مطالعه مي تواند در افزايش قابليت مراتع براي چراي گوسفند کمک کند.


کليدواژگان: قابليت چرا ، شايستگي مرتع ، سياهرود ، لار ، دشت بكان ، اردستان ، البرز مركزي ، زاگرس ، ايران
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 4 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مدل طبقه بندي شايستگي مرتع براي چراي گوسفند در مناطق البرز مركزي، اردستان و زاگرس ايران

مقاله نشریه: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) » , بهار 1385, دوره 10, شماره 1

مدل طبقه بندي شايستگي مرتع براي چراي گوسفند در مناطق البرز مركزي ، اردستان و زاگرس ايران

مقاله نشریه: علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاك » (پياپي 35)، بهار 1385  شماره1
کلیدواژه: ايران ، زاگرس ، البرز مركزي ، شايستگي مرتع ، لار ، اردستان ، قابليت چرا ، سياهرود ، دشت بكان

مدل طبقه‌بندی شایستگی مرتع برای چرای گوسفند در مناطق البرز مرکزی،اردستان و زاگرس ایران

مقاله نشریه: علوم آب و خاک » 1-(1385)
کلیدواژه: قابلیت چرا ، شایستگی مرتع ، سیاهرود ، لار ، دشت بکان ، اردستان ، البرز مرکزی ، زاگرس ، ایران ، Grazing capability ، Range suitability ، Siahrood ، Lar ، Dashtbakan ، Ardestan ، Central Alborz ، Zagros ، Iran.

مدل طبقه بندی شایستگی مرتع برای چرای گوسفندان در مناطق البرز مرکزی ، اردستان و زاگرس ایران

نویسندگان: ، ، ، ، ، ، ، ، ،
مقاله نشریه:  علوم آب و خاک » دوره:10 - شماره:1

توسعه مدل اندازه‌گیری شایستگی مرتع برای چرای گوسفند در مراتع مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی حوضه آبخیز توف سفید)

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده منابع طبیعی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

تعیین شایستگی مراتع منطقه فریدونشهر برای چرای گوسفند

دانشجو: ابراهیم گویلی ، استاد مشاور: فاضل امیری ، استاد راهنما: علیرضا سفیانیان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده منابع طبیعی - 1388 - [کارشناسی ارشد]

طبقه بندی شایستگی مرتع برای چرای بز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دهک، نهبندان)

استاد راهنما: شعله قلاسی مود ، استاد مشاور: انیسه کریم پور ، هادی معماریان ، دانشجو: شکوفه یامی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات