مقاله نشریه
مطالعه تجربی و عددی مشخصه های ابركاواك ایجاد شده پشت كاواك سازهای مخروطی

نشریه مهندسی مكانیك مدرس » اسفند 1392  شماره13
چکیده:
ايجاد ابركاواك بر روي رونده هاي زيرسطحي در كاهش نيروي مقاوم در برابر حركت بسيار موثر است. همين امر باعث شده كه همواره بررسي اين موضوع مورد علاقه محققان قرار گيرد. در اين تحقيق ابتدا به صورت تجربي جريان ابركاواك روي سه كاواك ساز مخروطي با زواياي نوك مخروط 30، 45 و 60 درجه در يك تونل آب مدار باز مورد آزمايش و اندازه گيري قرار گرفته است. آزمايشات در يك تونل آب مدار باز در محدوده سرعت 27 تا 38 متربر ثانيه انجام شده است. در مرحله بعد، جريان ابركاواك حول كاواك سازهاي مورد مطالعه، منطبق بر شرايط ورودي آنها مورد تحليل عددي قرار گرفته است. در تحقيق عددي حاضر، از روش مخلوط چند فازي استفاده شده است و معادله رايلي جهت انتقال جرم در يك ساختار چند فازي به كار گرفته شده است. مقايسه نتايج نشان دهنده سازگاري خوب بين نتايج عددي و تجربي بوده است. در اين تحقيق تاثير پارامترهاي مهم جريان هاي كاويتاسيوني همچون عدد كاويتاسيون، سرعت جريان و زاويه نوك كاواك ساز مخروطي بر روي ابعاد و شكل ناحيه حباب و روابط بين آنها مورد مطالعه و تحليل قرار گرفته است

کليدواژگان: تونل آب؛ ابركاواك؛ كاواك ساز مخروطي؛ جريان دوفازي؛ ديناميك سيالات عددي
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 4 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه مطالعه تجربي و عددي مشخصه هاي ابركاواك ايجاد شده پشت كاواك سازهاي مخروطي

نشریه مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) » , اسفند 1392, دوره 13, شماره 13 (فوق العاده)

مقاله نشریه مطالعه تجربي و عددي مشخصه هاي ابركاواك ايجاد شده پشت كاواك سازهاي مخروطي

نشریه مهندسي مكانيك مدرس » ، اسفند 1392  شماره13
کلیدواژه: جريان دوفازي ، ديناميك سيالات عددي ، تونل آب ، ابركاواك ، كاواك ساز مخروطي

مقاله نشریه مطالعه تجربی و عددیمشخصه‌هایابرکاواک ایجاد شده پشت کاواک‌سازهایمخروطی

نویسندگان: ، ، ،
نشریه  مهندسی مکانیک مدرس » دوره:13 - شماره:13
کلیدواژه: تونل آب ، ابرکاواک ، کاواک‌ساز مخروطی ، جریان دوفازی ، دینامیک سیالات عددی

مقاله نشریه مطالعه تجربی و عددی مشخصه های ابرکاواک ایجاد شده پشت کاواک سازهای مخروطی

نشریه مهندسی مکانیک مدرس » 13-(1392)
کلیدواژه: تونل آب ، ابرکاواک ، کاواک ساز مخروطی ، جریان دوفازی ، دینامیک سیالات عددی ، Water tunnel ، Supercavitation ، Cavitator ، two-phase flow ، Computational fluid dynamic

مطالعه تجربی مشخصه های هیدرودینامیکی راکتور بستر سیال مخروطی مقعر دو بعدی

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی شیمی و نفت - 1393 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تجربی فروریزش شبه استاتیک کنترل شده لوله مخروطی ناقص با ایجاد شیار

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک - 1395

مطالعه ی تئوری و تجربی و عددی فرآیند هیدروبالجینگ قطعه مخروطی

استاد راهنما: حامد دیلمی عضدی ، دانشجو: شادی کریمی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی اراک - دانشکده مهندسی مکانیک - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی عددی ویک ایجاد شده در پشت یک توربین بادی

استاد راهنما: ولی کلانتر ، استاد مشاور: محمد رضا نظری ، دانشجو: مجید صفیان ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده فنی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تجربی و عددی گسیختگی و انرژی جذب شده در سازه های مخروطی جدارنازک فلزی تحت بار فشاری محوری

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی مکانیک - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه عددی افشانه سوخت نازل های استوانه ای و مخروطی

استاد راهنما: محمد تقی شروانی تبار ، استاد مشاور: فرامرز طلعتی ، دانشجو: پریناز جبارزاده ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مکانیک و هوافضا - 1392 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تجربی فروریزش شبه استاتیک کنترل شده لوله مخروطی ناقص

مقاله کنفرانس: بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک - 1396
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات