واكاوی عوامل موثر بر جلب مشاركت مردمی به منظور كاهش ریسك سوانح طبیعی ؛ مطالعه موردی: استان تهران- شهرستان اسلامشهر

نویسندگان: ، ،
مقاله نشریه: مسكن و محیط روستا » پاييز 1390  شماره135
چکیده:
با توجه به اينكه «مديريت ريسك و بحران سوانح طبيعي»، فرآيندي حساس و ارگانيك است؛ ميزان مشاركت مردم (در مراحل تصميم گيري، اجرا و نيز نظارت و ارزيابي)، مي تواند به عنوان بازوي توانمند مسئولين ستادي، در مديريتِ فرآيند كاهش ريسك و تبعات بحران ناشي از سوانح طبيعي؛ تاثيرگذار باشد. در همين راستا پژوهش حاضر با رويكرد تحليلي، سعي بر آن دارد تا با شناخت رابطه عوامل و سازوكارهاي موثر بر جلب مشاركت مردم در مراحل مختلف مديريت سوانح طبيعي و به منظور كاهش خطر آنها؛ راهكارهايي را به منظور جلب مشاركت و همكاري هدفمند مردم در اين خصوص، ارائه دهد. پژوهش حاضر از نوع پيمايشي و از سري تحقيقات همبستگي بوده و جامعه آماري آن را تعداد 400 نفر از مردم شهر اسلامشهر از توابع استان تهران، تشكيل داده اند. نتايج بدست آمده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون، رابطه آماري معني داري را ميان متغيرهاي مستقل مانند: ميزان همدلي اجتماعي، احساس ناتواني و بي قدرتي فرد، كنش عقلاني، سطح آگاهي و اطلاع فرد از وقوع حادثه و پايگاه اجتماعي- اقتصادي با متغير وابسته مشاركت در كاهش خطرپذيري سوانح طبيعي نشان داده است. تحليل رگرسيون چندمتغيره و تحليل مسير انجام گرفته حاكي از آن است كه مجموعه متغير هاي ميزان همدلي اجتماعي، پايگاه اجتماعي- اقتصادي، كنش عقلاني، احساس ناتواني و بي قدرتي فرد و سطح آگاهي و اطلاع فرد از احتمال وقوع حادثه، تاثير آماري معني داري بر متغير وابسته مشاركت در كاهش خطر سوانح طبيعي داشته اند. در مجموع با توجه به نتايج و يافته هاي پژوهش، آموزش همگاني در تمامي سطوح جامعه اسلامشهر و در تمامي مراحل مديريت بحران شامل آمادگي، كاهش خطر، مقابله و بازسازي و نيز ايجاد گروههاي سازمان يافته و متشكل در قالب سازمانهاي غيردولتي، گروههاي كوچك محلي، بسيج و سازمانهاي خيريه و تشكيل و ايجاد گروههايي با عنوانِ مديريت بحران محله؛ مي تواند موجب بالفعل و بارور نمودن انگيزه ها و توانايي ها مردم و افزايش همدلي اجتماعي و در نتيجه افزايش مشاركت مردم در كاهش ريسك سوانح طبيعي گردد

کليدواژگان: مشاركت مردمي، سوانح طبيعي، همدلي اجتماعي، كنش عقلاني
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 4 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

واكاوي عوامل موثر بر جلب مشاركت مردمي به منظور كاهش ريسك سوانح طبيعي ؛ مطالعه موردي: استان تهران- شهرستان اسلامشهر

نویسندگان: حسين ظفري ، رضا ويسي ،
مقاله نشریه: مسكن و محيط روستا » ، پاييز 1390  شماره135
کلیدواژه: مشاركت مردمي ، سوانح طبيعي ، كنش عقلاني ، همدلي اجتماعي

واکاوی عوامل مؤثر بر جلب مشارکت مردمی به‌منظور کاهش ریسک سوانح طبیعی

مقاله نشریه: مسکن و محیط روستا » 135-(1390)
کلیدواژه: مشارکت مردمی ، سوانح طبیعی ، همدلی اجتماعی ، کنش عقلانی ، Public participation ، Natural Disaster ، Risk Reduction ، مشارکت مردمی ، سوانح طبیعی ، همدلی اجتماعی ، کنش عقلانی ، Public participation ، Natural Disaster ، Risk Reduction

واکاوی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی به منظور کاهش ریسک سوانح طبیعی(مطالعه موردی: استان تهران- شهرستان اسلامشهر)

نویسندگان: ، ،
مقاله نشریه:  مسکن و محیط روستا » دوره:30 - شماره:135
کلیدواژه: مشارکت مردمی ، سوانح طبیعی ، همدلی اجتماعی ، کنش عقلانی

تبیین مدل ساختاری مشاركت مردمی در كاهش خطر سوانح طبیعی

مقاله نشریه: فرآیند مدیریت و توسعه » تابستان 1390  شماره76

ریسک و رفتارهای مدیریت ریسک. مطالعه موردی گاوداری های شیری شهرستان اسلامشهر در استان تهران.

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

تبیین تاب آوری اجتماعات شهری به منظور کاهش اثرات سوانح طبیعی(زلزله)؛ مطالعه موردی: کلانشهر تهران

دانشجو: محمدرضا رضایی ، استاد مشاور: اکبر پرهیزکار ، استاد راهنما: علی عسگری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1389 - [پایان نامه دکترا]

بررسی نقش فرهنگی شهرداری در جلب مشارکت مردمی (مطالعه موردی منطقه 14شهرداری تهران)

استاد راهنما: سید سعید آقایی ، استاد مشاور: عسگری نوری ، دانشجو: محمد طلایی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده علوم اجتماعی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق بانکی مطالعه موردی ( بانک کشاورزی استان تهران )

دانشجو: نیما نهتانی ، استاد راهنما: منیژه هادی نژاد ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد - 1391 - [کارشناسی ارشد]

عوامل مرتبط با جلب مشاركت مردمی در مدیریت پسماند مناطق 4و16 تهران

نویسنده: حدیث دانش یار ،
مقاله کنفرانس: ششمين همايش ملي مهندسي محيط زيست - 1391
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات