بازخوانی مشاركت مردم در بازسازی زلزله 1382 بم

مقاله نشریه: مسكن و محیط روستا » پاييز 1391  شماره139
چکیده:
زلزله سال 1382 بم از جمله سوانح مخربي است كه باعث كشته و مجروح شدن قريب به 50 هزار نفر و ويران شدن كامل نزديك به 80 درصد مناطق شهري و روستايي بم و بروات شد. پس از زلزله، بازسازي بم در دستور كار مسولان قرار گرفت. تلفات قابل توجه، گستردگي خسارات وارده، پيچيدگي و هزينه فراوان بازسازي منطقه و عوامل متعدد ديگر سبب شد تا حضور و مشاركت مردم (آسيب ديدگان) در بازسازي بم امري مهم و قابل تامل به شمار آيد. در مقاله حاضر به بررسي مصاديق و چگونگي مشاركت مردم در بازسازي پس از زلزله 1382 بم پرداخته شده است. در همين راستا، اين تحقيق با استفاده از مطالعات اسنادي و كتابخانه اي (جهت تدوين چارچوب مفهومي) و مطالعات ميداني (با حضور در شهر زلزله زده بم و مصاحبه با مردم و عوامل و نيز مديران ارشد بازسازي)، انجام گرفته است. از آنجا كه تحقيق حاضر ماهيتي توصيفي - تحليلي دارد، بنابراين مبتني بر شيوه اي كمي و كيفي و با استفاده از پيمايش به سرانجام رسيده است. در اين مطالعه، در روش كمي جهت تعيين ميزان قابليت اعتماد و پايايي پيمايش، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است. مقدار آلفاي كل پرسشنامه برابر با 98/0 است. جهت تعيين روايي پرسش نامه، از روش اعتبار صوري و با مشاوره افراد ذيصلاح كه در اين زمينه آگاهي داشته اند، استفاده گرديده است. نتيجه بررسي نشان مي دهد كه مديريت بازسازي با ارائه مدلي مبتني بر حفظ هويت معماري و استحكام بم با محور قرار دادن مشاركت مردم، تلاش نمود تا مديريت كلان بازسازي را به نحوه نسبتاً مناسبي انجام دهد. عمده ترين محورهاي مشاركت در آوار برداري، طراحي نقشه واحدهاي مسكوني و ارائه مصالح ساختماني تجلي يافت. در اين ميان، در آواربرداري و تهيه نقشه هاي ساختماني بيشترين مشاركت صورت گرفته است و در ساير موارد، ميزان مشاركت نسبتاً متعادل بوده است. اگرچه مدل بازسازي بم بستر مشاركت بسيار فعال تري نسبت به ساير بازسازيهاي قبلي فراهم ساخت اما با مشاركت به معناي واقعي فاصله داشت. دستيابي به اين آرمان نيازمند ظرفيت سازي وتوانمند سازي تمامي بازيگران عرصه بازسازي است.


کليدواژگان: مشاركت، مديريت بازسازي، سياست هاي بازسازي، بازسازي بم
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 4 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

بازخواني مشاركت مردم در بازسازي زلزله 1382 بم

مقاله نشریه: مسكن و محيط روستا » , پاييز 1391, دوره 31, شماره 139

بازخواني مشاركت مردم در بازسازي زلزله 1382 بم

مقاله نشریه: مسكن و محيط روستا » ، پاييز 1391  شماره139
کلیدواژه: مشاركت ، بازسازي بم ، مديريت بازسازي ، سياست هاي بازسازي

بازخوانی مشارکت مردم در بازسازی زلزله ۱۳۸۲ بم

مقاله نشریه: مسکن و محیط روستا » 139-(1391)
کلیدواژه: مشارکت ، مدیریت بازسازی ، سیاست‌های بازسازی ، بازسازی بم ، Participation ، Reconstruction management ، reconstruction policy ، Bam ، مشارکت ، مدیریت بازسازی ، سیاست‌های بازسازی ، بازسازی بم

بازخوانی مشارکت مردم در بازسازی زلزله 1382 بم

نویسندگان: ، ،
مقاله نشریه:  مسکن و محیط روستا » دوره:31 - شماره:139
کلیدواژه: مشارکت ، مدیریت بازسازی ، سیاست های بازسازی ، بازسازی بم

مشاركت دانشگاه در بازسازی بم

مقاله نشریه: ندا » دي 1382  شماره57

فرم شهر مقاوم در بازسازی پس از زلزله نمونه موردی: شهر بم، زلزله سال 1382

استاد راهنما: علیرضا فلاحی ، استاد مشاور: شریف مطوف ، دانشجو: آیناز نهاوندی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده معماری و شهرسازی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

پاسخگویی مدیریت بحران و اعتماد مردم زلزله زده نمونه موردی زلزله 1382 بم

مقاله کنفرانس: دومين كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE در شريان هاي حياتي، صنايع و مديريت شهري - 1393

شفافیت مدیریت بحران و اعتماد مردم زلزله زده نمونه موردی زلزله 1382 بم

مقاله کنفرانس: دومين كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE در شريان هاي حياتي، صنايع و مديريت شهري - 1393

كارآمدی مدیریت بحران و اعتماد مردم زلزله زده نمونه موردی زلزله 1382 بم

مقاله کنفرانس: دومين كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE در شريان هاي حياتي، صنايع و مديريت شهري - 1393

مدیریت بحران و اعتماد مردم زلزله‌زده (نمونه موردی زلزله 1382 بم)

مقاله کنفرانس: كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE در شريانهاي حياتي، صنايع و مديريت شهري - 1392

بازسازی تاب آور از دیدگاه طراحی شهری، پس از زلزله 1382 بم

مقاله نشریه: هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی » پاييز 1392  شماره55

مقایسه تطبیقی مدیریت بازسازی زلزله سال 1369 گیلان و زنجان و زلزله سال 1382 بم

مقاله کنفرانس: سومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه - 1386

نحوه مشاركت بانك كشاورزی در بازسازی بم

مقاله نشریه: دام و كشت و صنعت » آبان 1383  شماره59
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات