بررسی تاثیر زوج درمانی گروهی مبتنی بر بخشش بر رضایت زناشویی

مقاله نشریه: مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان »   (پياپي 26)، زمستان 1389  شماره4
چکیده:
بخشش موضوعي است كه به تازگي در ادبيات روان شناسي توجه زيادي را به خود جلب كرده، اما پژوهش هاي تجربي كمي درباره آن انجام شده است. هدف پ‍‍ژوهش حاضر بررسي تاثير زوج درماني گروهي مبتني بر بخشش بر رضايت زناشويي بود. روش پژوهش آزمايشي با طرح آميخته (درون گروهي – بين گروهي) بود. ابزار پژوهش عبارت بود از مقياس رضايت زناشويي و مقياس بخشش. نمونه پژوهش شامل 10 زوج از افراد مراجعه كننده به مركز مشاوره بودند. 5 زوج در گروه آزمايش و 5 زوج ديگر در گروه كنترل به طور تصادفي جايگزين شدند.در قالب گروه درماني، طي 20 ساعت مهارت بخشش به زوج ها آموزش داده شد. تحليل واريانس نشان داد كه گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل ، هم در رضايت زناشويي و هم در مهارت بخشش، در مرحله پي گيري پيشرفت معني داري كرده است.
کليدواژگان: بخشش، رضايت زناشويي، زوج درماني گروهي
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر بخشش بر رضایت زناشویی

نویسنده: رحیم حمیدی پور ،
مقاله نشریه: روان شناسی و دین »   (پياپي 9)، بهار 1389  شماره1

اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی در افزایش رضایت زناشویی

مقاله کنفرانس: اولين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران - 1393

تاثیر بخشش درمانی بر شغل، تحصیلات در افزایش رضایت زناشویی

مقاله کنفرانس: سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران - 1395

اثر بخشی زوج درمانی گروهی امید محور بر افزایش رضایت زناشویی زوج های شوهر معتاد

استاد راهنما: فاضل بهرامی ، استاد مشاور: علی اکبر سلیمانیان ، دانشجو: حمید دررودی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی یکپارچه نگربربهبود رضایت زناشویی وسبک دلبستگی درزوجهای متعارض

استاد راهنما: سیدعلی کیمیایی ، استاد مشاور: بهرامعلی قنبری هاشم آبادی ، دانشجو: اعظم خالدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی در افزایش رضایت زناشویی، ارتباط زناشویی و حل تعارض زناشویی

مقاله کنفرانس: اولين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران - 1393
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات