مقاله نشریه
تالیف فلسفه فقه؛ ضرورتی كه همچنان باقی است

نویسنده: ،
نشریه نقد كتاب فقه و حقوق » 2014  شماره1
چکیده:
فلسفه هاي مضاف كه معرفت هاي درجه دو نيز خوانده مي شوند پيشينه اي درخور اعتنا دارند. در حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سياست، فلسفه علوم اجتماعي و برخي ديگر از فلسفه هاي مضاف شاهد ادبياتي نسبتاً غني، حتي به زبان فارسي، هستيم؛ اما «فلسفه فقه» را هنوز نمي توانيم دانشي حتي نوظهور تلقي كنيم. بحث از فلسفه فقه، به عنوان دانشي در آستانه تاسيس، قدمتي حدود دو دهه دارد. در اين دوره نه چندان طولاني، ادبياتي در اين باره خلق شده است، برخي سودمند و برخي بي حاصل. در نوشته ها هم تكرار مكررات آزاردهنده است و هم تشتت فوق العاده كه گويي بر سر موضوع واحدي بحث نمي شود. البته اين هر دو آسيب تا حدي فهميدني است؛ چه آنكه دانش هنوز شكل نگرفته است؛ از اين رو بر سر تعريف، هدف، ماهيت، متد، مسائل و نسبت آن با ديگر علوم، خاصه دانش هاي مرتبط همچون اصول فقه، علم كلام، علوم قرآني، علم حقوق و علم اخلاق، اتفاق نظر نيست. در اين فضا، مشاهده تاليف «فلسفه علم فقه»، به حق، خواننده علاقه مند و متامل را به وجد مي آورد. در اين نوشته كوتاه مي كوشم ضمن توصيف و معرفي اين اثر سودمند پاره اي از كاستي هاي آن را يادآور شوم. كتاب «فلسفه علم فقه» با همه امتيازاتي كه دارد از آسيب هاي جدي روشي رنج مي برد؛ چنان كه برخي از ضعف ها در تحليل و گاه بي توجهي به ماهيت فلسفه فقه را نمي توان ناديده انگاشت. اميدوارم اين مختصر براي مولف محترم و خوانندگان محترم سودمند افتد.

کليدواژگان: فقه، فلسفه، فلسفه فقه، اصول فقه، اخلاق، حقوق
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 2 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه تاليف فلسفه فقه؛ ضرورتي كه همچنان باقي است

نویسنده: ناصر قربان نيا ،
نشریه نقد كتاب فقه و حقوق » ، 2014  شماره1
کلیدواژه: اخلاق ، حقوق ، اصول فقه ، فلسفه ، فقه ، فلسفه فقه

مقاله نشریه تالیف فسفه فقه؛ ضرورتی که همچنان باقی است

نشریه فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق » 1-(1394)
کلیدواژه: فقه ، فلسفه ، فلسفه فقه ، اصول فقه ، اخلاق ، حقوق. ، فقه ، فلسفه ، فلسفه فقه ، اصول فقه ، اخلاق ، حقوق.

حكایت همچنان باقی است

مقاله نشریه: اقتصاد ایران » اسفند 1391  شماره169

حكایت همچنان باقی است

مقاله نشریه: امان » مهر و آبان 1393  شماره50

صحنه همچنان باقی است

مقاله نشریه: امان » تير و مرداد 1389  شماره24

حكایت همچنان باقی است . . .

مقاله نشریه: ماشین »   (پياپي 347)، آذر 1390  شماره3
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات