تعداد کنفرانس های آینده: 14 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: بهمن 1397
1. دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/30
تاریخ برگزاری: 1397/11/28 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
آدرس وبسایت: http://ncrsd.khu.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=48&sid=1&slc_lang=fa
2. همایش ملی ادبیات معاصر ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/20
تاریخ برگزاری: 1397/11/28 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی حافظ شیراز
آدرس وبسایت: http://hafez.ac.ir/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C
3. اولین همایش بین المللی نقش فناوری اطلاعات در تحقق افق 1404 ایران
تاریخ برگزاری: 1397/11/29 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: شرکت همایش سازان امروز
آدرس وبسایت: http://iran2025.com
4. پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی
تاریخ برگزاری: 1397/11/29 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شمس گنبد و با حمایت انجمن ها و گروههای آموزشی دانشگاههای کشور
آدرس وبسایت: http://www.psychoconf.ir/fa
5. هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
تاریخ برگزاری: 1397/11/29 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه زابل- انجمن بیوانفورماتیک ایران
آدرس وبسایت: http://icb8.uoz.ac.ir
6. دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/13
تاریخ برگزاری: 1397/11/29 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
آدرس وبسایت: http://hwater.ir
7. کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم ، مهندسی و تکنولوژی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/26
تاریخ برگزاری: 1397/11/30 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: شرکت همایش آروین البرز
آدرس وبسایت: http://www.tiet2019.ir/fa
8. همایش استانی نقش و رسالت دانشگاه فرهنگیان در تربیت شهروند فعال
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/15
تاریخ برگزاری: 1397/11/30 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان استان قزوین
آدرس وبسایت: http://qazvinconference.cfu.ac.ir
9. کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/01
تاریخ برگزاری: 1397/11/30 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت
آدرس وبسایت: http://hamayesh-nchir.ihio.gov.ir
10. هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران
تاریخ برگزاری: 1397/11/30 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: انجمن جراحان دهان فک و صورت ایران
آدرس وبسایت: http://omfscongress2019.ir
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات