تعداد کنفرانس های آینده: 14 مورد
فیلترها استان: همدان
1. سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/28 (زمان باقی مانده: 2 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/10/15 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 5 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
آدرس وبسایت: http://gardeshco.ir
2. سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/03 (زمان باقی مانده: 1 هفته)
تاریخ برگزاری: 1397/10/20 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
آدرس وبسایت: http://oilconf.ir
3. سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/11 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/10/27 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 1 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
آدرس وبسایت: http://varzeshconf.ir
4. سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/17 (زمان باقی مانده: 3 هفته)
تاریخ برگزاری: 1397/11/04 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 8 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
آدرس وبسایت: http://homran.ir
5. سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/24 (زمان باقی مانده: 4 هفته)
تاریخ برگزاری: 1397/11/11 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 15 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
آدرس وبسایت: http://agrihamayesh.ir
6. سومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/01 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 5 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/11/18 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 22 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
آدرس وبسایت: http://eciconf.ir
7. سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/08 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 12 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/11/25 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 29 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
آدرس وبسایت: http://lawhamayesh.ir
8. دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/13 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 17 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/11/29 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 3 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
آدرس وبسایت: http://hwater.ir
9. سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/15 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 19 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/12/02 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
آدرس وبسایت: http://hmodir.ir
10. دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/22 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 26 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/12/09 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 13 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
آدرس وبسایت: http://adabiconf.ir
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات