چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران

برگزار کننده: دانشگاه بیرجند
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://www.conf.birjand.ac.ir/4ncai
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/20
تاریخ برگزاری: 1398/08/15 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 21 روز)
اطلاعات تماس
تلفن: 05632227175
آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند، میدان شهداء، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر، دبیرخانه دایمی همایش های ملی باستان شناسی ایران.
موضوعات


  پیش از تاریخی


پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ ایران
پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره)
انسان شناسی و پژوهش های پیش از تاریخ ایران
برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه پیش از تاریخ ایران
چشم انداز باستان شناسی پیش از تاریخ ایران (گذشته، حال و آینده)
پیش از تاریخ ایران و تطور فرهنگ مادی


 

تاریخی


پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی تاریخی ایران
پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی تاریخی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، فرهنگی و غیره)
باستان شناسی تاریخی و منابع مکتوب
برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه باستان شناسی تاریخی ایران
چشم انداز باستان شناسی تاریخی ایران (گذشته، حال و آینده)
باستان شناسی تاریخی و زبان های باستانی


 

اسلامی


پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی اسلامی ایران
پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی اسلامی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره)
باستان شناسی اسلامی و منابع مکتوب
برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه باستان شناسی اسلامی
چشم انداز باستان شناسی اسلامی ایران (گذشته، حال و آینده)
باستان شناسی اسلامی و زبان شناسی


 

میان رشته ای


علوم آزمایشگاهی و روش های شناسایی در پژوهش های باستان شناسی
روش های نوین و غیر مخرب در پژوهش های باستان شناسی
باستان شناسی و علوم محیطی-جغرافیایی (زمین شناسی، منظر، اقلیم، زیست بوم و غیره)
باستان شناسی و آموزش مردمی-عمومی
باستان مردم شناسی
باستان شناسی، معماری، مرمت و حفظ آثار
نقش و جایگاه علوم میان رشته ای در باستان شناسی ایران
نقش و جایگاه انسان شناسی فیزیکی و فرهنگی در پژوهش های باستان شناسی ایران
باستان شناسی و گردشگری
باستان شناسی و هنر
باستان شناسی و علوم پایه (شیمی-فیزیک-ریاضیات و آمار و غیره)

رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات