پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://ncier15.uk.ac.ir
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/01 (زمان باقی مانده: 2 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/06/06 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 9 روز)
اطلاعات تماس
تلفن: 03433257233
آدرس: دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، بخش علوم و مهندسی آب، دبیرخانه پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
موضوعات


مدیریت و بهینه سازی مصرف آب


مدیریت و حفاظت منابع آب سطحی و زیرزمینی
شیوه های نوین آبیاری
ارزیابی سیستم های آبیاری مدرن و سنتی متداول
کم آبیاری
رابطه آب، خاک گیاه
الگوی کشت
کاهش تبخیر


بحران آب و تغییر اقلیم


گرمایش جهانی و تابع حدی
مباحث هیدرولوژی


سامانه های زهکشی و انتقال آب


ارزیابی، طراحی و مدیریت سامانه های زهکشی
ارزیابی، طراحی و مدیریت شبکه های انتقال آب
مباحث هیدرولیکی


پایش کیفیت آب و کاربرد آبهای نامتعارف


بررسی و مدیریت کیفی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
تصفیه و کاربرد آبهای شور
بازیافت و استفاده مجدد از فاضلاب
آلودگی منابع آب و خاک


محاسبات نرم و مدل­سازی در مهندسی آب


مدل های ارائه شده در زمینه آب های سطحی و زیرزمینی
کاربرد GIS در مهندسی آب
مدلسازی تبخیر و تعرق و فرآیند جذب آب در گیاه
مدلسازی رابطه آب، خاک و گیاه
مدلسازی جریان در محیط متخلخل
مدل های دینامیکی و سینوپتیک پیش­بینی خشکسالی و تغییر اقلیم
مدل­سازی انتشار آلاینده ها در آب و خاک


حکمرانی آب و پدافند غیر عامل


حقوق و تجارت آب
دیپلماسی آب
آب مجازی
بازار و اقتصاد آب
مدیریت غیر سازه ای

رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات