ابوالفضل اکبرپورشالی
تعداد اسناد علمی: 19
مقالات نشریات
مقالات کنفرانس

مقاله کنفرانس عوامل موجد سقوط مهر بانگاهی بر قانون مدنی

ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران - 1397

مقاله کنفرانس خلأ قانونی نظریه انحلال بانگاهی برقانون مدنی

همایش ملی چالش های قانون مدنی ایران ومسائل نوپدید،برگزارکننده دانشگاه دولتی شهیدمدنی آذربایجان - 1397

مقاله کنفرانس عوامل موجد سقوط مهربانگاهی برقانون مدنی

ششمین همایش ملی مطالعات وتحقیقات نوین درحوزه علوم انسانی،مدیریت وکارآفرینی ایران - 1397
کلیدواژه:

مقاله کنفرانس بررسی شرایط صحت شروط ضمن عقد در حقوق موضوعه ایران

اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

مقاله کنفرانس وضعیت حقوقی مالکیت زمانی در حقوق موضوعه ایران

کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

مقاله کنفرانس بررسی شرایط صحت شروط ضمن عقد درحقوق موضوعه ایران

همایش ملی علوم اجتماعی،علوم تربیتی،روانشناسی وامنیت اجتماعی_ برگزارکنندگان دانشگاه آل طه ومعاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان البرز - 1396

مقاله کنفرانس وضعیت حقوقی مالکیت زمانی درحقوق موضوعه ایران

تحقیقات علمی جهان درمدیریت،حسابداری،حقوق وعلوم اجتماعی_برگزارکنندگان دانشگاه آزادواحدزرقان و دانشگاه علمی کاربردی آذین شوشترشیراز - 1396

مقاله کنفرانس وضعیت حقوقی تصرف درمورد معامله بعد ازانحلال عقد

تحقیقات علمی جهان درمدیریت،حسابداری،حقوق وعلوم اجتماعی_برگزارکنندگان دانشگاه آزادواحدزرقان ودانشگاه علمی کاربردی آذین شوشترشیراز - 1396

مقاله کنفرانس عدم اثرقهقرایی انحلال قرارداد واستثنائات آن

اولین همایش ملی علوم رفتاری واسلامی_برگزارکننده دانشگاه دولتی اردکان یزد باهمکاری انجمن های مشاوره ایران - 1396
عضویت در انجمن‌ها
انجمن ایرانی حقوق اداری
"عضوانجمن ایرانی حقوق اداری"
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
عضوانجمن
حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
تعداد پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (9)
مقاله نشریه (6)
کتاب (4)
محل نشر
قانون یار (3)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (1)
اولین همایش ملی علوم رفتاری واسلامی_برگزارکننده دانشگاه دولتی اردکان یزد باهمکاری انجمن های مشاوره ایران (1)
تحقیقات علمی جهان درمدیریت،حسابداری،حقوق وعلوم اجتماعی_برگزارکنندگان دانشگاه ازادواحدزرقان و دانشگاه علمی کاربردی اذین شوشترشیراز (1)
تحقیقات علمی جهان درمدیریت،حسابداری،حقوق وعلوم اجتماعی_برگزارکنندگان دانشگاه ازادواحدزرقان ودانشگاه علمی کاربردی اذین شوشترشیراز (1)
ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران (1)
ششمین همایش ملی مطالعات وتحقیقات نوین درحوزه علوم انسانی،مدیریت وکارافرینی ایران (1)
فصلنامه علمی تخصصی قانون یار،تهران1396 (1)
فصلنامه علمی تخصصی قانون یار،تهران1396 (1)
فصلنامه علمی تخصصی قانون یار،تهران1397 (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات