کلیدواژه:

اثار ادبی هنری

تعداد اسناد علمی: 1

پایان‌نامه ساختار، وظایف و اختیارات نهادهای مرتبط با مالکیت فکری در ایران

دانشجو: علیرضا نصرتی ، استاد راهنما: رضا حسین گندمکار ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
پژوهشگران فعال در این حوزه
نوع سند
پایان‌نامه (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات