کلیدواژه:

اجاره

تعداد اسناد علمی: 128

مقاله نشریه شرط رهن در عقد اجاره

نشریه مقالات و بررسیها » دوره 67، شماره 0، تابستان 1379

مقاله کنفرانس ابزارهای مالی اسلامی با رویکرد اوراق اجاره (صکوک اجاره)

دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار - 1397

مقاله کنفرانس وضعیت هزینه اجرای عمل در اجاره اشخاص

نویسنده: حسن نجفی اصل ،
اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران - 1397

مقاله کنفرانس بایسته های فقهی و حقوقی تجویز اجاره اموال وقفی

اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها - 1397

مقاله کنفرانس بیع لیزینگ و ارتباط آن با عقد معلق

نویسنده: اعظم موخواه ،
اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی - 1396
کلیدواژه: بیع ، اجاره ، لیزینگ ، عقد معلق

مقاله کنفرانس چگونگی جریان خیار عیب در عقد بیع و اجاره

همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی - 1396
کلیدواژه: خیارات ، حق فسخ ، عیب ، بیع ، اجاره
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (56)
مقاله نشریه (39)
مقاله کنفرانس (33)
محل نشر
مطالعات حقوق خصوصی (5)
حقوق اسلامی (3)
فقه و تاریخ تمدن (3)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (3)
اقتصاد اسلامی (2)
اقتصاد تطبیقی (2)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (2)
فقه و اصول (2)
فقه پزشکی (2)
مدرس علوم انسانی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات