کلیدواژه:

اجتناب مالیاتی

تعداد اسناد علمی: 250

مقاله کنفرانس تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و قیمت سهام

نویسنده: سجاد سالاریان ،
پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (186)
پایان‌نامه (45)
مقاله نشریه (19)
محل نشر
اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت (12)
دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران (12)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی (8)
پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری (8)
پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارافرینی و نواوری های باز (7)
کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی (6)
همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران (5)
پژوهشنامه مالیات (5)
اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی (4)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری (4)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات