کلیدواژه:

ارزش افزوده

تعداد اسناد علمی: 606

مقاله کنفرانس اثر سیاستهای مالی و پولی بر بخش کشاورزی ایران

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری - 1398

مقاله کنفرانس برآورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی و تعیین کشش درآمدی و قیمتی در این بخش

نویسنده: سعید شعوری ،
اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران - 1397

مقاله کنفرانس مقدمه ای بر پتانسیل تجاری فدراسیون روسیه با بررسی ساختار اقتصادی آن

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه - 1397

مقاله کنفرانس بررسی اثر مزیت نسبی بر ارزش افزوده کارگاه های صنعتی استان سیستان وبلوچستان

دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم - 1397

مقاله کنفرانس واکاوی IC1 و ارتباط آن با عملکرد مالی

دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و نهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (282)
پایان‌نامه (206)
مقاله نشریه (107)
کتاب (11)
محل نشر
ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران (8)
اقتصاد کشاورزی و توسعه (6)
اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران (5)
اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت (5)
پژوهشها و سیاستهای اقتصادی (5)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (4)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد (4)
دانش و توسعه (4)
مجله اقتصادی (4)
اقتصاد مقداری (3)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات