کلیدواژه:

ارزش افزوده

تعداد اسناد علمی: 588

مقدمه ای بر پتانسیل تجاری فدراسیون روسیه با بررسی ساختار اقتصادی آن

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه - 1397

بررسی رابطه علیت گرنجری بین بهره وری انرژی و ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری - 1397

بررسی اثر مزیت نسبی بر ارزش افزوده کارگاه های صنعتی استان سیستان وبلوچستان

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم - 1397

بررسی تاثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر صادرات بخش کشاورزی

استاد راهنما: امیدعلی عادلی ، دانشجو: حسین آدینه ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده مدیریت و اقتصاد - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک مسکن به بخش مسکن بر ارزش افزوده این بخش

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده مدیریت و اقتصاد - 1396 - [کارشناسی ارشد]

اثرات آزاد سازی تجاری بر کشاورزی ایران

پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - پژوهشکده فنی و مهندسی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

حسابرسی مبتنی بر ریسک در نظام VAT

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (265)
پایان‌نامه (206)
مقاله نشریه (107)
کتاب (10)
محل نشر
ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران (8)
اقتصاد کشاورزی و توسعه (6)
اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران (5)
اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت (5)
پژوهشها و سیاستهای اقتصادی (5)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (4)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد (4)
دانش و توسعه (4)
مجله اقتصادی (4)
اقتصاد مقداری (3)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات