کلیدواژه:

اسطوره

تعداد اسناد علمی: 1349

مقاله نشریه تأملی در مفاهیم، نگرش ها و اشارات اساطیری شعر معاصر فارسی

نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 8و7و6، شماره 0، تابستان 1381
کلیدواژه: ا سطو ره ، آیین ، بینش ، شعر ، نماد

مقاله کنفرانس بررسی و تحلیل موجودات اساطیری در شعر شاعران دهه چهل

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) - 1398

مقاله کنفرانس رگه های فرهنگی هویت در شاهنامه ی فردوسی

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) - 1398

مقاله کنفرانس کارکرد کهن الگوی سفر قهرمان در فیلم استاکر (stalker) تارکوفسکی

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) - 1398

مقاله کنفرانس گردآفرید، دخت کمندافگن، شهسوار پهنه های رزم در شاهنامه فردوسی

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) - 1398

مقاله کنفرانس نمادهای اساطیری در شعر معاصر باتکیه برشعرسهراب سپهری

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) - 1398

مقاله کنفرانس نمود هرمس در ادبیات فارسی

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) - 1398
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (589)
مقاله نشریه (391)
مقاله کنفرانس (323)
کتاب (46)
محل نشر
گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران (40)
فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (33)
کنگره بین المللی زبان و ادبیات (28)
مطالعات ایرانی (24)
زبان و ادبیات فارسی (19)
پژوهش ادبیات معاصر جهان (13)
مطالعات ادبیات تطبیقی (12)
همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی (12)
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (10)
اولین همایش بین المللی نواوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی (9)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات