کلیدواژه:

اصل لزوم

تعداد اسناد علمی: 10

نگرشی کاربردی بر ماهیت اصل لزوم از دیدگاه اصول فقهی و قانون مدنی ایران با آراء و اقوال فقهاء

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران - 1396

بررسی اصل لزوم در قراردادهای کارگری و کارفرمایی

دانشجو: رضا ابارشی ، استاد راهنما: حسین قربانیان ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل تعهدات قراردادی

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: عسروحرج ، اصل لزوم

جریان خیار در عقود جایز

نویسنده: حیدر باقری اصل ،
مقاله نشریه: مطالعات فقه و حقوق اسلامی » بهار و تابستان 1391  شماره6
کلیدواژه: خیار ، فسخ ، اصل لزوم ، عقود جایز

اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای تجاری با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

دانشجو: محمد حسن زارع نژاد گوگانی ، استاد مشاور: اسماعیل عباسی ، استاد راهنما: مهدی شهلا ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1390 - [کارشناسی ارشد]

بررسی كلیات احكام خیارات

مقاله نشریه: فقه و مبانی حقوق اسلامی » بهار و تابستان 1390  شماره1

اصل صحت و اصل لزوم در عقود

دانشجو: احمد شهیدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1359 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: اصل صحت ، حقوق ، اصل لزوم ، عقود
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله نشریه (4)
پایان‌نامه (4)
مقاله کنفرانس (2)
محل نشر
فقه و مبانی حقوق اسلامی (1)
مطالعات حقوق خصوصی (1)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (1)
نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت (1)
پژوهشنامه حقوق اسلامی (1)
چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات