کلیدواژه:

اغتراب

تعداد اسناد علمی: 7

بنیان های اغتراب در شعر پایداری امل دنقل

مقاله کنفرانس: نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی - 1396

اغتراب در دیوان الخمایل ایلیاابوماضی

مقاله کنفرانس: کنگره بین المللی زبان و ادبیات - 1395

نمود اغتراب در شعر سعدی یوسف (عربی)

مقاله نشریه: الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها » 1394 شماره36

اغتراب در شعر ایلیا ابو ماضی

دانشجو: ناصر قدمی ، استاد مشاور: جمیل جعفری ، استاد راهنما: احمد نهیرات ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: اغتراب

بررسی اغتراب در شعر بلند الحیدری

دانشجو: چنور مرادی ، استاد مشاور: محمد رضا عزیزی پور ، استاد راهنما: حسن سرباز ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

غربت زدگی در شعر مهاجران عراقی (عربی)

مقاله نشریه: بحوث فی اللغة العربیة و آدابها » پاييز و زمستان 1388  شماره1
کلیدواژه: شعر ، احمد مطر ، عراق ، اغتراب ، مهجر
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله نشریه (3)
مقاله کنفرانس (2)
پایان‌نامه (2)
محل نشر
الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و ادابها (1)
بحوث فی اللغه العربیه و ادابها (1)
نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی (1)
نقد ادب معاصر عربی (1)
کنگره بین المللی زبان و ادبیات (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات