کلیدواژه:

اغتراب

تعداد اسناد علمی: 7

مقاله کنفرانس بنیان های اغتراب در شعر پایداری امل دنقل

نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی - 1396

مقاله کنفرانس اغتراب در دیوان الخمایل ایلیاابوماضی

کنگره بین المللی زبان و ادبیات - 1395

مقاله نشریه نمود اغتراب در شعر سعدی یوسف (عربی)

نشریه الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها » 1394 شماره36

پایان‌نامه اغتراب در شعر ایلیا ابو ماضی

استاد راهنما: احمد نهیرات ، استاد مشاور: جمیل جعفری ، دانشجو: ناصر قدمی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: اغتراب

پایان‌نامه بررسی اغتراب در شعر بلند الحیدری

استاد راهنما: حسن سرباز ، استاد مشاور: محمد رضا عزیزی پور ، دانشجو: چنور مرادی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه غربت زدگی در شعر مهاجران عراقی (عربی)

نشریه بحوث فی اللغة العربیة و آدابها » پاييز و زمستان 1388  شماره1
کلیدواژه: شعر ، احمد مطر ، عراق ، اغتراب ، مهجر
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله نشریه (3)
مقاله کنفرانس (2)
پایان‌نامه (2)
محل نشر
الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و ادابها (1)
بحوث فی اللغه العربیه و ادابها (1)
نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی (1)
نقد ادب معاصر عربی (1)
کنگره بین المللی زبان و ادبیات (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات