کلیدواژه:

افکار عمومی

تعداد اسناد علمی: 178

مقاله کنفرانس میزان تاثیر گذاری رسانه ها بر افکار عمومی

نویسنده: سمیه آقایان ،
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات - 1395

پایان‌نامه مطالعه تأثیر افکار عمومی بر دیپلماسی (1991 تا 2014)

استاد راهنما: عباس حیدری ، استاد مشاور: حسین معین ابادی ، دانشجو: مصطفی ستوده ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی مفهوم افکار عمومی و جامعه مدنی در نظام حقوقی انگلستان و ایران

استاد راهنما: علیرضا دبیرنیا ، دانشجو: حدیث علیزاده ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس ارزیابی مدیریت رسانه ای و نقش آن در عملکرد افکار رهبران فکری در جامعه

نویسنده: وحیده منوچهری ،
دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1395

مقاله کنفرانس بررسی نقش روزنامه ها در مدیریت بحران؛ مطالعه موردی: بازتاب زلزله بم در روزنامه اطلاعات

همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی - 1395

مقاله کنفرانس تاثیر افکار عمومی در فرایند سیاست گذاری عمومی

نویسنده: فرود شفیعی ،
نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران - 1395

مقاله کنفرانس افکار عمومی در حقوق عمومی ایرانبایدها و نبایدها

سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (50)
مقاله نشریه (47)
مقاله کنفرانس (47)
پایان‌نامه (34)
محل نشر
مطالعات افکار عمومی (4)
سیاست (3)
علوم اجتماعی (3)
کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، اینده پژوهی و توانمند سازی (3)
اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین (2)
تحقیقات سیاسی بین المللی (2)
دانش سیاسی (2)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (2)
راهبرد دفاعی (2)
مطالعات راهبردی بسیج (2)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات