کلیدواژه:

اندازه اثر

تعداد اسناد علمی: 53

فراتحلیل اثربخشی مداخلات آموزشی و درمانی حوزه ی اختلالات یادگیری

دانشجو: سعید محمدی مولود ، استاد مشاور: رامین حبیبی ، استاد راهنما: جواد مصرآبادی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی

دانشجو: جعفر بابائیان ، استاد راهنما: ربابه پورجبلی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد خلخال - دانشکده زبان و ادبیات فارسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

فراتحلیل مطالعات مربوط به علل گرایش به مصرف موادمخدر (اعتیاد )در ایران

دانشجو: نادر خلجی ، استاد مشاور: محسن شاطریان ، استاد راهنما: مهران سهراب زاده ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

فراتحلیل عوامل اثر کذار بر راهبردهای انکیزشی

دانشجو: سیده فاطمه ضیغمیان ، استاد مشاور: علی خالق خواه ، استاد راهنما: مهدی معینی‌کیا ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

فراتحلیل مطالعات رفتار خرید سبز

استاد راهنما: منیژه بحرینی زاد ، استاد مشاور: عبدالمجید مصلح ، دانشجو: بدریه رضایی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه خلیج فارس - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

فراتحلیل جامع تحقیقات زعفران در ایران و جهان Meta- analysis of saffron researches in Iran and the world

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - 1394 - [دکترای تخصصی]

بررسی میزان اثربخشی برنامه های یادگیری زبان از طریق کامپیوتر بر فراگیری زبان در محیط آموزش زبان دوم/خارجی با رویکرد فراتحلیل

دانشجو: وحیده سادات واحدی ، استاد مشاور: رضا پیشقدم ، استاد راهنما: بهزاد قنسولی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [پایان نامه دکترا]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (25)
پایان‌نامه (17)
مقاله کنفرانس (11)
محل نشر
اندازه گیری تربیتی (2)
مدرس علوم انسانی ( پژوهش های مدیریت در ایران) (2)
مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) (2)
مطالعات منابع انسانی (2)
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی (1)
انتظام اجتماعی (1)
اولین همایش تخصصی علوم، فناوری و سامانه های مهندسی برق (1)
اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران (1)
اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم (1)
اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نواوری در کسب و کار (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات