کلیدواژه:

انسیترال

تعداد اسناد علمی: 22

تحلیل حقوق سرمایه گذاری خارجی ایران، در رویه داوری بین المللی ایکسید

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

استقلال داور در قوانین داخلی و بین المللی داوری

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396

آثار خاتمه ماموریت داور بر موافقت نامه داوری ؛ مطالعه تطبیقی ایران - آنسیترال

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: داوری ، آنسیترال

ورشکستگی بانکها و موسسات مالی درحقوق ایران

مقاله کنفرانس: سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1395

تدلیس در قراردادهای الکترونیکی

استاد راهنما: روح الله آخوندی ، استاد مشاور: حسین قربانیان ، دانشجو: حجت زمانی خنده رو ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی و تحلیل شروط مندرج در قراردادهای الکترونیک

استاد راهنما: علیرضا پور ، دانشجو: سید محسن سید عبداله یی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (9)
مقاله نشریه (7)
پایان‌نامه (6)
محل نشر
حقوق ملل (3)
سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (2)
اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی (1)
حقوق اسلامی (1)
دانش حقوق مدنی (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (1)
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (1)
همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات (1)
پژوهش حقوق عمومی (1)
پژوهشنامه حقوق کیفری (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات