کلیدواژه:

ایلیا ابوماضی

تعداد اسناد علمی: 40

مقایسه شعر ملک الشعرای بهار و ایلیا ابوماضی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ - 1397

بیداری اجتماعی در اشعار مقاومت ایلیا ابوماضی و قیصر امین پور

مقاله کنفرانس: نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی - 1396

جلوه های شادی در اشعار شهریار و ایلیا ابوماضی

مقاله کنفرانس: همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی - 1395

اغتراب در دیوان الخمایل ایلیاابوماضی

مقاله کنفرانس: کنگره بین المللی زبان و ادبیات - 1395

بررسی وطنیات در اشعار ایلیا ابو ماضی و عارف قزوینی

دانشجو: مینا کمری ریخک ، استاد مشاور: مهدی ناصری ، استاد راهنما: رسول دهقان ضاد ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده اصول الدین - 1394 - [کارشناسی ارشد]

ترجمه و شرح ادبی موضوعی 170 بیت چهارم دیوان «تبر و تراب» ایلیا ابوماضی

استاد راهنما: ناهده فوزی ، دانشجو: پریوش حسینی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (15)
پایان‌نامه (15)
مقاله نشریه (10)
محل نشر
لسان مبین(پژوهش ادب عرب) (4)
کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در ان (3)
کنگره بین المللی زبان و ادبیات (3)
الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و ادابها (2)
همایش ملی بینامتنیت (التناص) (2)
ادبیات تطبیقی (1)
بحوث فی اللغه العربیه و ادابها (1)
زبان و ادبیات فارسی (1)
مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز (1)
نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات