کلیدواژه:

بارداری

تعداد اسناد علمی: 1648

اثربخشی آموزش خانواده بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار

مقاله نشریه: پژوهش های كاربردی روانشناختی » دوره 3، شماره 3، پاییز 1391
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (938)
مقاله نشریه (499)
مقاله کنفرانس (143)
پایان‌نامه (68)
محل نشر
زنان مامایی و نازایی ایران (81)
کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری (32)
باروری و ناباروری (24)
دانشگاه علوم پزشکی بابل (13)
دانشگاه علوم پزشکی مازندران (13)
دانشگاه علوم پزشکی گرگان (13)
پایش (12)
پزشکی ارومیه (12)
دانشکده پرستاری و مامایی همدان (10)
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (10)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات