کلیدواژه:

بازاریابی سیاسی

تعداد اسناد علمی: 26

بررسی روش های فعلی ارزیابی و شناخت افکار عمومی در حوزه سیاست و مقایسه آن با روش (ZEMT)

مقاله کنفرانس: اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی - 1396

طراحی الگوی عوامل موثر بر رفتار رایدهی در بازاریابی سیاسی جمهوری اسلامی ایران

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری - 1395 - [دکترای تخصصی]

عصربازاریابی سیاسی

مقاله کنفرانس: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت - 1395

بازاریابی سیاسی و بررسی رویکرد کاربردی آن در انتخابات

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های نوین در بازشناسی علوم مدیریت و اقتصاد - 1395

تبیین تصمیم رای دهندگان مبتنی بر مدل پویایی رفتار رای دهنده در چارچوب رفتار مصرف کننده

دانشجو: مائده حسین زاده ، استاد مشاور: عباس کشاورز شکری ، استاد راهنما: محسن ناظم بکایی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بازاریابی سیاسی و بررسی رویکرد کاربردی آن در انتخابات

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک - 1394
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (12)
پایان‌نامه (8)
مقاله نشریه (6)
محل نشر
افاق امنیت (1)
اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی (1)
اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی (1)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (1)
دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1)
راهبرد (1)
سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (1)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی (1)
سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت (1)
مدیریت دولتی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات