کلیدواژه:

بازاریابی نواوری

تعداد اسناد علمی: 7
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (7)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات