کلیدواژه:

بازی های محلی

تعداد اسناد علمی: 12

بازی های بومی و محلی استان کرمان از منظر توسعه گردشگری

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری - 1395

پژوهشی پیرامون بازی های بومی محلی شهرستان ایذه

مقاله کنفرانس: اولين همايش منطقه اي معماري، معماري پايدار و شهرسازي - 1392

جنبه های نمایشی در بازیهای محلی مازندران

مقاله کنفرانس: نخستین همایش ملّی هنر تبرستان (گذشته و حال) - 1391
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله کنفرانس (9)
مقاله نشریه (1)
پایان‌نامه (1)
کتاب (1)
محل نشر
اولین همایش منطقه ای معماری، معماری پایدار و شهرسازی (1)
دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری (1)
دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها (1)
مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان (1)
نخستین همایش ملی هنر تبرستان (گذشته و حال) (1)
هفتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری (1)
همایش ملی تالش شناسی (1)
همایش ملی فرهنگ گردشگری و هویت شهری (1)
همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی (1)
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات