کلیدواژه:

بازی های محلی

تعداد اسناد علمی: 14

مقاله کنفرانس بازی های بومی و محلی استان کرمان از منظر توسعه گردشگری

دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری - 1395

مقاله کنفرانس پژوهشی پیرامون بازی های بومی محلی شهرستان ایذه

اولين همايش منطقه اي معماري، معماري پايدار و شهرسازي - 1392
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله کنفرانس (11)
مقاله نشریه (1)
پایان‌نامه (1)
کتاب (1)
محل نشر
اولین همایش منطقه ای معماری، معماری پایدار و شهرسازی (1)
دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری (1)
دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها (1)
سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در اموزش و پژوهش (1)
مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان (1)
نخستین همایش ملی هنر تبرستان (گذشته و حال) (1)
هفتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری (1)
همایش ملی تالش شناسی (1)
همایش ملی فرهنگ گردشگری و هویت شهری (1)
همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات