کلیدواژه:

بانک کشاورزی

تعداد اسناد علمی: 380

تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر بهره وری بانک کشاورزی منطقه سیستان

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (275)
پایان‌نامه (72)
مقاله نشریه (31)
کتاب (2)
محل نشر
چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش افرینی (18)
اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری (15)
اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم (8)
کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد،کارافرینی و مهندسی فرهنگی (5)
اقتصاد کشاورزی و توسعه (4)
دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم (4)
هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارافرینی و نواوری های باز (4)
کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران (4)
اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ (3)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات