کلیدواژه:

بد وضع

تعداد اسناد علمی: 4

روش جواب‌های بنیادی برای حل برخی مسائل منبع گرمایی معکوس وابسته به زمان یا مکان

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم پایه - 1392 - [کارشناسی ارشد]

منظم سازی و پیش حالت سازی دستگاههای بد وضع بزرگ

دانشجو: منصور رزقی ، استاد راهنما: سید محمد حسینی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1388 - [دکترای تخصصی]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله کنفرانس (2)
پایان‌نامه (2)
محل نشر
سمینار ژیوفیزیک اکتشافی نفت (1)
همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات