کلیدواژه:

بد وضع

تعداد اسناد علمی: 4

پایان‌نامه روش جواب‌های بنیادی برای حل برخی مسائل منبع گرمایی معکوس وابسته به زمان یا مکان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم پایه - 1392 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه منظم سازی و پیش حالت سازی دستگاههای بد وضع بزرگ

استاد راهنما: سید محمد حسینی ، دانشجو: منصور رزقی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1388 - [دکترای تخصصی]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله کنفرانس (2)
پایان‌نامه (2)
محل نشر
سمینار ژیوفیزیک اکتشافی نفت (1)
همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات