کلیدواژه:

بهزیستی شخصی

تعداد اسناد علمی: 10

پایان‌نامه اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشی بر خودکارآمدی اجتماعی و بهزیستی شخصی دانش‌آموزان پایه‌ی هفتم

استاد راهنما: رامین حبیبی کلیبر ، استاد مشاور: ابوالفضل فرید ، دانشجو: رقیه محمدزاده ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه پیش بینی بهزیستی شخصی دانش آموزان ابتدایی براساس رگه های شخصیتی مادر و تنیدگی والدینی

دانشجو: فاطمه منظوری ، استاد مشاور: شهرام واحدی ، استاد راهنما: میرمحمود میرنسب ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس پیش بینی بهزیستی شخصی دانش آموزان ابتدایی بر اساس تنیدگی والدینی مادران

سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395

پایان‌نامه بررسی تأثیر مقابله‌درمانگری بر افسردگی، افکار خودکار و بهزیستی روانی دانشجویان دختر خوابگاههای دانشگاه ارومیه

دانشجو: سحر نوبخت فرد ، استاد مشاور: فیروزه سپهریان آذر ، استاد راهنما: علیرضا آقایوسفی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1388 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله نشریه (4)
پایان‌نامه (4)
مقاله کنفرانس (2)
محل نشر
اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی (1)
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی (1)
سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (1)
فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده (1)
مطالعات روانشناختی (1)
کودکان استثنایی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات