کلیدواژه:

تجارت خارجی

تعداد اسناد علمی: 166

مقاله کنفرانس بررسی رابطه بین ارزش افزوده و تجارت خارجی بخش کشاورزی در ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار - 1397

پایان‌نامه پویایی و کیفیت تجارت درون صنعت ایران

استاد راهنما: سعید راسخی ، استاد مشاور: امیرمنصور طهرانچیان ، دانشجو: مجید محمدرضایی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم اقتصادی و اداری - 1396 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس بررسی اثر سرمایه انسانی، مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد ARDL

پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی - 1396

مقاله کنفرانس بیکاری منطقه ای و تجارت خارجی در اقتصاد ایران

چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (81)
مقاله کنفرانس (44)
مقاله نشریه (41)
محل نشر
پژوهش های اقتصادی ایران (4)
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی (3)
تاریخ روابط خارجی (3)
نظریه های کاربردی اقتصاد (3)
پژوهشنامه اقتصادی (3)
اقتصاد تطبیقی (2)
تحقیقات اقتصاد کشاورزی (2)
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری (2)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری (2)
مطالعات اوراسیای مرکزی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات