کلیدواژه:

تجربه زیسته

تعداد اسناد علمی: 72

مقاله کنفرانس تجربه زیسته زندگی مجردی (جوانان 30 تا 40 ساله) در منطقه 5 تهران در سال 1395

سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (29)
پایان‌نامه (23)
مقاله نشریه (20)
محل نشر
پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه (4)
اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی (2)
رفاه اجتماعی (2)
مطالعات برنامه درسی اموزش عالی (2)
مطالعات جامعه شناختی شهری (2)
اموزش و ارزشیابی (1)
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (1)
اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی (1)
اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران (1)
خردنامه (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات