کلیدواژه:

تصور از بدن

تعداد اسناد علمی: 24

مقاله کنفرانس بررسی بازنمایی تصور از بدن با استفاده از روش نظریه زمینه ای

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران - 1396

پایان‌نامه بررسی رابطه عوامل اجتماعی و مدیریت بدن در بین زنان میانسال ( مطالعه موردی شهر کرمان)

استاد راهنما: سعیده گروسی ، استاد مشاور: سوده مقصودی ، دانشجو: زهرا ذوقی گنجعلی خانی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی تصور از بدن در بین زنان شاغل و خانه دار شهر کرمان

دانشجو: عفیفه حیدری فرد ، استاد راهنما: سوده مقصودی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس بررسی عوامل موثر برتصور از بدن دربین زنان متاهل 60-15ساله شهر کرمان

اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه - 1394

پایان‌نامه نقش تبلیغات بازرگانی در مدیریت بدن

استاد راهنما: سیدرضا نقیب السادات ، استاد مشاور: علیرضا حسینی پاکدهی ، دانشجو: یعقوب مرادیان ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس بررسی تصور از بدن دربین زنان شاغل و خانه دار شهر كرمان

اولين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران - 1393
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (9)
پایان‌نامه (9)
مقاله کنفرانس (6)
محل نشر
علوم پزشکی رازی (2)
اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و اسیب شناسی جامعه (1)
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (1)
اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی (1)
توانبخشی نوین (1)
دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1)
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (1)
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و اسیب های اجتماعی ایران (1)
علوم رفتاری (1)
مطالعات فرهنگی و ارتباطات (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات