کلیدواژه:

تغییرات اقلیمی

تعداد اسناد علمی: 448

وضعیت آبیاری سطحی درجهان

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درعلوم مهندسی وتکنولوژی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (280)
کتاب (89)
مقاله نشریه (55)
پایان‌نامه (24)
محل نشر
دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست (13)
همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های ابی (10)
همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست (10)
همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی (7)
پژوهش های جغرافیای طبیعی (6)
اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها (5)
اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی (4)
اولین همایش ملی مدیریت منابع اب اراضی ساحلی (4)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (4)
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (4)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات