کلیدواژه:

تقاضای برق

تعداد اسناد علمی: 34

مقاله کنفرانس برآورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی و تعیین کشش درآمدی و قیمتی در این بخش

نویسنده: سعید شعوری ،
اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران - 1397

پایان‌نامه بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق در بخش صنعت مطالعه موردی استان فارس

غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - پژوهشکده فنی و مهندسی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: تقاضای برق ، فارس

مقاله کنفرانس انعطاف پذیری در تقاضای بازار برق

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (19)
پایان‌نامه (9)
مقاله نشریه (6)
محل نشر
کنفرانس بین المللی برق (3)
مطالعات اقتصاد انرژی (2)
اقتصاد مقداری (1)
اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی (1)
اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران (1)
اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی (1)
اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت (1)
برنامه ریزی و بودجه (1)
دانشکده فنی دانشگاه تهران (1)
دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات