کلیدواژه:

تقسیم مال مشاع

تعداد اسناد علمی: 2

پایان‌نامه اموال مشاع در حقوق ایران با تکیه بر قانون ثبت

دانشجو: اشکان حسین زاده ، استاد راهنما: یوسف درویشی هویدا ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات