کلیدواژه:

تنوع زیستی

تعداد اسناد علمی: 1167

پایان‌نامه مطالعه گونه های زگتال و رودرال در پارک ها و مزارع کشاورزی درون شهر همدان

استاد راهنما: عباس شاهسواری ، دانشجو: ارسلان رستمی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم پایه - 1399 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس بازخورد معرفی گونه های غیربومی بر تنوع زیستی

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست - 1397

مقاله کنفرانس اثرات تغییرات اقلیم بر بوم سازگان های دریایی

همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (778)
پایان‌نامه (235)
مقاله نشریه (141)
کتاب (13)
محل نشر
دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست (57)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (25)
کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی (22)
همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست (20)
دومین همایش ملی حفاظت و برنامه زیری محیط زیست (17)
کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری (15)
کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی (14)
اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست (13)
رستنیها (13)
نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین (13)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات