کلیدواژه:

توثیق

تعداد اسناد علمی: 19

مقاله کنفرانس مطالعه قواعد حاکم بر وثیقه اسناد تجاری در حقوق ایران

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق - 1397

مقاله کنفرانس ماهیت تنزیل اسناد تجاری باتاکید بر مقررات بانکی کشور

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - 1397
کلیدواژه: سند ، اسناد تجاری ، توثیق ، تنزی ، تعهد ، دین

مقاله کنفرانس بررسی جایگاه ترهین و توثیق اموال فکری در حقوق ایران

چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی - 1396

پایان‌نامه بررسى دلالت الفاظ مدح و ذم در کتب رجال و درایه

استاد راهنما: ابو طالب على نژاد ، دانشجو: محمد محمدعلی ،
دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - پژوهشکده علوم اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران

کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی - 1395

مقاله کنفرانس موانع توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران

سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395
کلیدواژه: توثیق ، اسناد تجاری ، رهن

مقاله کنفرانس آثار توثیق سهام شرکت های سهامی

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی - 1395

پایان‌نامه بررسی تطبیقی توثیق سهام در فقه مقارن و حقوق موضوعه

استاد راهنما: علیرضا پوربافرانی ، استاد مشاور: سیدمحمد صدری ، دانشجو: محسن رضا مصدق خواه ،
دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - مرکز پیام نور تهران - دانشکده علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: سهـام ، توثیق ، رهن ، اسناد تجاری
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (9)
مقاله کنفرانس (7)
پایان‌نامه (3)
محل نشر
حدیث اندیشه (1)
حدیث پژوهی (1)
حقوق پزشکی (1)
دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق (1)
سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی (1)
سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (1)
علوم قران و حدیث (1)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (1)
پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی (1)
پژوهشنامه بازرگانی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات