کلیدواژه:

توسعه

تعداد اسناد علمی: 5060

مقاله نشریه سنجش درجه توسعه یافتگی استانهای کشور با استفاده از تحلیل تاکسونومی

نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 163-162، شماره 0، پاییز 1381

مقاله نشریه اقتصاد سیاسی ترکیه در فاصلة سالهای 1950-1920

نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 54، شماره 0، زمستان 1380

مقاله نشریه بررسی تحقیقات اجتماعی در جوامع رو به توسعه با تأکید بر ایران

نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 157، شماره 0، بهار 1380

مقاله نشریه راهبردهایی در ارتباط با تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار

نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 157، شماره 0، بهار 1380

مقاله نشریه سیری در مفاهیم وابعاد مختلف توسعه

نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 156، شماره 0، زمستان 1379
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (3486)
پایان‌نامه (851)
مقاله نشریه (723)
محل نشر
کنگره پیشگامان پیشرفت (60)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (45)
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (36)
اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار (33)
اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (31)
اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا (25)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (25)
دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (24)
اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز (23)
اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار (22)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات