کلیدواژه:

ثمن

تعداد اسناد علمی: 42

مقاله کنفرانس نقد و بررسی ماده 733 ق.م

اولین همایش ملی کارآفرینی - 1397
کلیدواژه: محتال ، محیل ، محال علیه ، بایع ، ثمن

مقاله کنفرانس نحوه انتقال مالکیت در اقسام بیع، مبیع کلی و ثمن اقساطی

دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی خیار تاخیر با نگاهی به حقوق بین الملل

چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1396

مقاله کنفرانس بررسی خیار تاخیر ثمن در حقوق مدنی ایران

چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1396

مقاله کنفرانس خیار تاخیر ثمن از موظر فقه امامیه

چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1396

مقاله کنفرانس بررسی تاثیر ثمن و مثمن در صحت بیع با نگاهی به حقوق فرانسه

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396
کلیدواژه: بیع ، مبیع ، ثمن ، آثار بیع ، طرفین بیع.
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (18)
مقاله نشریه (13)
پایان‌نامه (11)
محل نشر
چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی (4)
فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) (2)
پژوهش های فقهی (2)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی (1)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (1)
اولین همایش ملی کارافرینی (1)
حقوق خصوصی (1)
حقوقی دادگستری (1)
دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات