کلیدواژه:

ثمن

تعداد اسناد علمی: 40

نقد و بررسی ماده 733 ق.م

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی کارآفرینی - 1397
کلیدواژه: محتال ، محیل ، محال علیه ، بایع ، ثمن

بررسی تاثیر ثمن و مثمن در صحت بیع با نگاهی به حقوق فرانسه

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396
کلیدواژه: بیع ، مبیع ، ثمن ، آثار بیع ، طرفین بیع.

بررسی خیار تاخیر با نگاهی به حقوق بین الملل

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1396

بررسی خیار تاخیر ثمن در حقوق مدنی ایران

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1396

خیار تاخیر ثمن از موظر فقه امامیه

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1396

بررسی فقهی و حقوقی مبانی جبران خسارت ناشی از ضمان درک

استاد راهنما: سعید ابراهیمی ، دانشجو: مائده یونسی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

ثمن شناور در فقه و قانون تجارت

دانشجو: حسنا فیروزی ، استاد راهنما: صحبت الله سلطانیان ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشکده اصول الدین - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: بیع ، ثمن ، مثمن ، معلوم
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (16)
مقاله نشریه (13)
پایان‌نامه (11)
محل نشر
چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی (4)
فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) (2)
پژوهش های فقهی (2)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی (1)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (1)
اولین همایش ملی کارافرینی (1)
حقوق خصوصی (1)
حقوقی دادگستری (1)
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات