کلیدواژه:

جامعه شناسی بدن

تعداد اسناد علمی: 33

مقاله کنفرانس بررسی عوامل موثر در چاقی زنان و دختران 25-55 ساله شهرستان شهررضا

چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1395

پایان‌نامه رابطه جنسی و مدیریت بدن زنان شهر کرمانشاه

استاد راهنما: مجید کاشانی ، استاد مشاور: امیرمسعود امیرمظاهری ، دانشجو: مهسا دامود ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس تاملی بر نقش جنسیت در سبک مدیریت بدن زنان و مردان

سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی - 1394

پایان‌نامه جراحی زیبایی عرصه‌ی نبرد گفتمانی

دانشجو: فرشته نوخاصی ، استاد مشاور: همایون مرادخانی ، استاد راهنما: وکیل احمدی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (16)
پایان‌نامه (9)
مقاله کنفرانس (8)
محل نشر
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (3)
تحقیقات فرهنگی ایران (1)
جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران (1)
جامعه شناسی کاربردی (1)
خردنامه همشهری (1)
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی (1)
زن و جامعه (1)
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی (1)
سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی (1)
مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات