کلیدواژه:

جامعه پذیری

تعداد اسناد علمی: 353

مقاله کنفرانس نقش تعلیم و تربیت غیررسمی بر جامعه پذیری افراد

همایش استانی نقش تربیت غیررسمی در تعلیم و تربیت برنامه درسی پژوهش مبنا(از ضرورت تا التزام) - 1397

مقاله کنفرانس بررسی آسیب شناختی ابعاد جامعه پذیری سیاسی در مدارس

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران - 1397

مقاله کنفرانس مطالعه عوامل خانوادگی موثر بر جامعه پذیری دانش آموزان

نویسنده: فریده شرفپور ،
دومین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی - 1397

مقاله کنفرانس نقش مدرسه در جامعه پذیری دینی دانش آموزان

نویسنده: کورش فاتح نژاد ،
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (156)
مقاله نشریه (101)
پایان‌نامه (56)
کتاب (40)
محل نشر
اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (7)
معرفت (7)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (4)
مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان (4)
توسعه اجتماعی (3)
راهبرد (3)
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (3)
مطالعات راهبردی زنان (3)
مهندسی فرهنگی (3)
همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب (3)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات