کلیدواژه:

جرم

تعداد اسناد علمی: 1679

پایان‌نامه تأثیر نهضت مشروطه بر نوع مجازات در نظام قضایی ایران

دانشجو: رودابه رشنود ، استاد مشاور: سیمین فصیحی ، استاد راهنما: محمدامیر شیخ نوری ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ - 1398 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: جرم ، مجرم

مقاله کنفرانس بررسی رابطه جرم و احساس امنیت در فضاهای عمومی تهران با رویکرد حقوقی

نویسنده: ملیحه بنانی ،
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی - 1398

مقاله کنفرانس جرم اهانت؛ در قوانین جمهوری اسلامی ایران

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی - 1398
کلیدواژه: توهین ، اهانت ، جرم ، قوانین ، ایران

مقاله کنفرانس نقش آموزه های دینی در کاهش و پیشگیری از ارتکاب جرم در راستای تقویت الگوهای رفتاری

نویسنده: ملیحه بنانی ،
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی - 1398

مقاله کنفرانس بایسته های بستر پیشگیری از جرایم در حوزه وندالیسم سایبری

نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی در افق ایران 1404 - 1398

مقاله کنفرانس اصل قانونی بودن جرم و مجازات وتاثیر آن بر نهادینه شدن محیط زیست

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی - 1397
کلیدواژه: جرم ، مجازات ، محیط زیست

مقاله کنفرانس رابطه جرم شناسی و جرم یابی و ارایه راه کارهای پیشگیری از جرم

سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1397
کلیدواژه: جرم شناسی ، پیشگیری ، جرم ، پلیس

مقاله کنفرانس بررسی جایگاه امنیت در طراحی واحد همسایگی

ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (797)
پایان‌نامه (598)
مقاله نشریه (284)
محل نشر
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (29)
انتظام اجتماعی (20)
مطالعات پیشگیری از جرم (19)
کاراگاه (19)
همایش ملی نگاهی نو به شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری (17)
همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی (17)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (17)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (15)
نظم و امنیت انتظامی (13)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (12)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات