کلیدواژه:

حقوق بین الملل

تعداد اسناد علمی: 1393

پایان‌نامه بررسی تطبیقی دفاع مشروع از دیدگاه فقه و حقوق بین‌الملل

استاد راهنما: علی اشرف طهماسبی نیک ، استاد مشاور: عادل ساریخانی ، دانشجو: غلام شبّر ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل

دانشجو: اسماء سالاری ، استاد مشاور: محمدجعفر قنبری جهرمی ، استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه توسل به زور بر ضدتروریسم

دانشجو: مسعود علیزاده ، استاد مشاور: باقر میرعباسی ، استاد راهنما: فضل اله موسوی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1399 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه مبانی حقوقی حمایت دیپلماتیک

استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ، استاد مشاور: هدایت الله فلسفی ، دانشجو: شهریار آموزگار ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (505)
کتاب (385)
مقاله کنفرانس (319)
مقاله نشریه (184)
محل نشر
پژوهشهای حقوقی (20)
مطالعات حقوق خصوصی (11)
مطالعات بین المللی (10)
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (10)
پژوهش حقوق عمومی (9)
مطالعات بین المللی پلیس (8)
حقوقی بین المللی (7)
راهبرد (7)
کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری (7)
نامه مفید (6)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات