کلیدواژه:

حقوق دریایی

تعداد اسناد علمی: 25

نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل

استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ، استاد مشاور: محمدجعفر قنبری جهرمی ، دانشجو: اسماء سالاری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]

استانداردهای بین المللی کشتی در حقوق دریایی

استاد راهنما: سید باقر میرعباشس ، استاد مشاور: عبدالکریم شاحیدر ، دانشجو: فرهاد شاهین مهر ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (17)
مقاله کنفرانس (8)
محل نشر
هفدهمین همایش صنایع دریایی (2)
اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور (1)
کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی (1)
کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی (1)
کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی (1)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (1)
کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات