کلیدواژه:

حقوق زن

تعداد اسناد علمی: 137

تحصیل تمام وقت زوجه و تاثیر آن بر نفقه

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران - 1397
کلیدواژه: زوجه ، تحصیل ، نفقه ، حقوق زن.

جایگاه حقوق زن و سلامت خانواده در فضایل رضوی

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران - 1397

حقوق زن در دادخواهی قضایی

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396

مجتبی رضوانی نوینی بررسی تحلیلی آیه ضرب درقرآن کریم کارشناسی ارشد دانشکده تفسیر وعلوم قرآنی قم

نویسنده: رحمان عشریه ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - 1396
کلیدواژه: قرآن ، همسر ، ضرب زوجه ، فقه ، حقوق زن ، نشوز
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (53)
مقاله کنفرانس (45)
پایان‌نامه (23)
مقاله نشریه (16)
محل نشر
کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی (6)
مطالعات راهبردی زنان (4)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (2)
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران (2)
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (2)
دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی (2)
نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت (2)
اسلام و مطالعات اجتماعی (1)
اسلام و پژوهش های تربیتی (1)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات