کلیدواژه:

حق تادیب

تعداد اسناد علمی: 7

تبیین تادیب کودکان در مواجهه با کج روی های رفتاری

نویسنده: فاطمه زینل ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

تحولات حق تادیب کودک توسط والدین در نظام کیفری ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397
کلیدواژه: حق تادیب ، کودک ، والدین

حد و مرز قانونی تنبیه و تادیب کودکان توسط والدین در قوانین جزایی و مدنی ایران

نویسنده: الیاس صفایی ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

حدود حق تادیب اطفال توسط اولیای قانونی با نگاهی به فقه شیعه

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

حدود حق تادیب اطفال توسط اولیای قانونی در آینه فقه و قانون

نویسنده: فاطمه زینل ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

حدود حق تادیب کودکان توسط اولیاء قانونی (با نگاهی بر مقررات حقوق بشری)

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (6)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی (6)
حقوق پزشکی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات