کلیدواژه:

حق فسخ

تعداد اسناد علمی: 36

حق فسخ پیش خریدار به علت کاهش یا افزایش مساحت بنا در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه ی آن با قانون مدنی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

رابطه خیار تبعیض صفقه با خیار شرکت

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: تبعض صفقه ، شرکت ، خیار ، حق فسخ

تشریح خیارات ده گانه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی - 1396

بررسی حق فسخ در عقد نکاح

مقاله کنفرانس: همایش ملی علوم انسانی - 1396

حق انصراف در قراردادهای تجاری الکترونیکی و مقایسه آن با حق فسخ در قانون تجارت الکترونیک

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396

مبانی امکان انحلال و فسخ نکاح در بیماری های نو پیدا از نظر حقوقی

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396

چگونگی جریان خیار عیب در عقد بیع و اجاره

مقاله کنفرانس: همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی - 1396
کلیدواژه: خیارات ، حق فسخ ، عیب ، بیع ، اجاره
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (19)
پایان‌نامه (9)
مقاله نشریه (8)
محل نشر
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (2)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (2)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (2)
اموزه های فقه مدنی (1)
اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی (1)
دانش حقوق مدنی (1)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی (1)
دیدگاه های حقوق قضایی (1)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات