کلیدواژه:

حق فسخ

تعداد اسناد علمی: 38

مقاله کنفرانس رابطه خیار تبعیض صفقه با خیار شرکت

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: تبعض صفقه ، شرکت ، خیار ، حق فسخ

مقاله کنفرانس حق فسخ پیش خریدار به علت کاهش یا افزایش مساحت بنا در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه ی آن با قانون مدنی

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

مقاله کنفرانس قایسه قواعد عام اختلاف مساحت در قوانین مدنی و ثبت با ماده (7) قانون پیش فروش ساختمان

کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام - 1397

مقاله کنفرانس مفهوم و آثار حق انصراف مشتری در قراردادهای الکترونیک

دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس حق انصراف در قراردادهای تجاری الکترونیکی و مقایسه آن با حق فسخ در قانون تجارت الکترونیک

چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396

مقاله کنفرانس مبانی امکان انحلال و فسخ نکاح در بیماری های نو پیدا از نظر حقوقی

چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396

مقاله کنفرانس چگونگی جریان خیار عیب در عقد بیع و اجاره

همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی - 1396
کلیدواژه: خیارات ، حق فسخ ، عیب ، بیع ، اجاره
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (21)
پایان‌نامه (9)
مقاله نشریه (8)
محل نشر
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (2)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (2)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (2)
اموزه های فقه مدنی (1)
اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی (1)
دانش حقوق مدنی (1)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی (1)
دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی (1)
دیدگاه های حقوق قضایی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات