کلیدواژه:

حق فسخ

تعداد اسناد علمی: 32

حق فسخ پیش خریدار به علت کاهش یا افزایش مساحت بنا در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه ی آن با قانون مدنی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

رابطه خیار تبعیض صفقه با خیار شرکت

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: تبعض صفقه ، شرکت ، خیار ، حق فسخ

تشریح خیارات ده گانه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی - 1396

بررسی حق فسخ در عقد نکاح

مقاله کنفرانس: همایش ملی علوم انسانی - 1396

چگونگی جریان خیار عیب در عقد بیع و اجاره

مقاله کنفرانس: همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی - 1396
کلیدواژه: خیارات ، حق فسخ ، عیب ، بیع ، اجاره

ماهیت حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی و مقایسه آن بانهاد فسخ در قانون مدنی

استاد راهنما: جمشید یحیی پور ، استاد مشاور: ایوب احمدپور ، دانشجو: مهین قاسمی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مفهوم و آثار تدلیس درعقد در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی - 1395
کلیدواژه: تدلیس ، عقد ، مدلس ، فریب ، ستایش ، دروغین ، حق فسخ

بررسی حق فسخ در بیع الکترونیکی

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (15)
پایان‌نامه (9)
مقاله نشریه (8)
محل نشر
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (2)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (2)
اموزه های فقه مدنی (1)
اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی (1)
دانش حقوق مدنی (1)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی (1)
دیدگاه های حقوق قضایی (1)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (1)
سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات